תקנון החברה

אמנת שירות

 • אלבר-טור בע”מ מתחייבת להעמיד את לקוחותיה בראש מעיניה. להבין את צרכיהם, לענות על ציפיותיהם ולתת מענה מקצועי ואמיתי, תוך הקפדה על רמת שירות גבוהה, איכותית ואדיבה עם ליווי אישי ומסור.
 • אלבר-טור בע”מ מתחייבת להעמיד לרשות לקוחותיה את המבחר הגדול, החדשני והעדכני ביותר בתחום התיירות, סיורי החוף, כנסים בינלאומיים, חבילות נופש ואירועים.
 • אלבר-טור בע”מ מתחייבת להציע את העסקאות וחבילות הנופש המשתלמות ביותר ללקוחותיה על מנת להבטיח את התמורה המרבית להשקעתם.
 • אלבר-טור בע”מ רואה ערך עליון באמינות, מצוינות, חדשנות והוגנות. מתוך בטחון ביכולתנו לקיים ולשמר רמה זו, אנו מתחייבים לכבד את כל התחייבויותינו בכל תחומי פעילותינו.

   

 תנאים ואחריות

כללי:

 • חברת “אלבר-טור בע”מ” (להלן : “החברה) הינה חברה המארגנת שירותי תיירות, חבילות נופש וסיורי חוף באמצעות ספקי שירות שונים בארץ ובחו”ל, בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנה. אלבר טור בע”מ מתחייבת לבצע את שרותי התיירות במיומנות ובמסירות. מובהר בזאת, כי “אלבר-טור בע”מ” לא תהא אחראית במקרים שבהם לחברה אין כל קשר ו/או חלק ו/או יכולת להשפיע על פעולתם של גופים שונים, ומוסכם כי היא איננה אחראית לתקלות, שיבושים ועיכובים למיניהם (לרבות שביתות, ימי חג, מזג אויר וכו’), העלולים להיגרם מכל סיבה שהיא שאינה בשליטתה וביכולתה הברורה של החברה, לרבות כתוצאה מאי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או ביצוע לקוי של שירות כלשהו המסופק ע”י נותני השירותים ומי מטעמם וזאת עפ”י כל דין. יחד עם זאת, תפעל “אלבר-טור בע”מ” בנאמנות ובמסירות ללקוח ככל שניתן בידה לסייע במקרים אלו ובכל שאלה, בירור או תקלה, אין באמור לגרוע מהלקוח בזכותו לפנייה לערכאות אחרות ו/או בכל תביעה ישירה כנגד הספק.
 • הזמנה המתבצעת באתר לאחד או יותר משרותי התיירות המוצעים ע”י חברת “אלבר-טור בע”מ” מהווה הסכמה מצד הלקוח לכל התנאים וההגבלות המפורטים במסמך זה. משתמש רשאי לבצע פעולות רכישה באתר במידה והנו: בעל תעודת זהות ישראלית, מעל גיל 18 ובעל כרטיס אשראי חוקי ובתוקף. יובהר כי התנאים הכלליים המופיעים באתר זה מתייחסים לתיירות פנים ולתיירות יוצאת כאחד.
 • בעת רכישת השירותים / מוצרים באתר יתבקש המזמין להזין במערכת פרטים אישיים הן של המזמין והן של הנוסעים הנוספים. “אלבר-טור בע”מ” ומי מטעמה אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המזמין בהקלדת פרטיו או פרטי הרכישה או אם פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמזמין לבצע הזמנה. שינוי שם הנוסע, לאחר התשלום עבור ההזמנה, כרוך בתשלום נוסף.

 

 

תשלום באתר:

 • בתיירות יוצאת – ניתן לבצע את התשלום בחיוב אחד שיקלי או בשניים, עד שלושה תשלומים צמודי דולר/ יורו בהתאם לשער העברות והמחאות גבוה ביום חיוב חשבון הבנק על ידי חברת האשראי. האתר מאובטח באמצעות טכנולוגיית הצפנה מתקדמות. המידע המוזן על ידי הרוכש/המזמין באתר הינו חסוי ולא יועבר על ידי “אלבר-טור בע”מ” לצדדים שלישיים מלבד אלה הרשאים לדרוש ממנה מידע על פי כל דין. מבצע ההזמנה באמצעות האתר הוא המשלם את התמורה בגינה, אף אם אינו בין הנוסעים. במידה ומבצע ההזמנה אינו כלול ברשימת הנוסעים עליו למלא את פרטיו האישיים במסגרת השדה “פרטי בעל הכרטיס” שבמסך ביצוע ההזמנה. כאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור הרכישה באתר הינו קבלת אישור של חברת האשראי לעסקה שעליה התחייב הרוכש. “אלבר-טור בע”מ”” אינה מחוייבת לכבד עסקה אשר בוצעה באמצעות האתר כל עוד לא התקבל אישור חברת האשראי לעסקה.
 • כל הזמנה באתר האינטרנט משמעותה המשפטית תהא כביצוע הזמנת מוצר באמצעות ספקי השירות שונים ובהתאם לתנאי כל הזמנה אצל אותו ספק, לרבות תנאיו בגין תשלומים והוראות הביטול.
 • הזמנה ו/או ביצוע רכישה באמצעות האתר ו/או שירות באמצעות האתר ו/או באמצעות המוקד הטלפוני שלו או בכל מספר טלפון אחר המוביל אליו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון ולפיכך, יש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. חובתו של כל גולש/לקוח לעיין באופן מפורט בתנאים אלו.
 • יודגש, טרם אישורה הסופי של כל הזמנה על ידי ספקי השירות השונים בארץ ו/או בחו”ל ו/או הנהלת החברה, תהווה כל הזמנה כהזמנה על תנאי עד מועד אישורה הסופי ולפיכך לא תחייב את החברה, אלא בגדר בקשה לביצוע הזמנה, ולפיכך אינה מחייבת את החברה עד קבלת אישור טלפוני או בדואר אלקטרוני מנציג החברה ומסירתו למזמין.
 • מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירות, וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן למזמין אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב. ככל שיחול שינוי בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על המזמין מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים ישולם ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו למזמין.
 • כל המידע המופיע באתר בגין פרטי השירותים הינו בהתאם למידע המתקבל מאת הספקים השונים. אחריות החברה למידע זה מוגבלת לעובדה שמקורו בספקי או נותני השירותים המציעים אותם למכירה, ולכך שנמסר למזמין במלואו.

 

ביטוח:

 • לתשומת ליבך, עליך לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיך, לרבות פוליסת ביטוח אישי ומטען, כאשר רכישה זו תהיה באופן ישיר מול חברת הביטוח בה הנך מעוניין להפיק את פוליסת ביטוח הנסיעות שלך. חברת “אלבר-טור בע”מ”
 • אינה מפיקה פוליסות ביטוח נסיעות, והאחריות על רכישת פוליסת ביטוח נסיעות הנה אחריות אישית שלך.
 • עליך לקרוא בעיון את תנאי הפוליסה. לידיעתך אין עשיית הפוליסה דרך סוכן הנסיעות מקימה לך עילה לקבלת כל החזר שהוא, לרבות החזר דמי ביטול. במקרה של תביעה עליך לפנות ישירות לחברת הביטוח. לתשומת לבך, את הזמנת הביטוח יש לבצע לפני היציאה. מומלץ בנוסף גם לבטח את הכבודה שברשותך.
 • מומלץ לנוסע לרכוש פוליסת ביטוח, בכל חברת ביטוח שימצא לנכון ו/או על פי המלצת הסוכן, ולבטח את עצמו ואת מטענו בגין כל הנזקים הישירים והעקיפים שעלולים להיגרם לו במהלך הטיול עקב תאונה ו/או אלימות, שוד, גניבה ואבידה של המטען ו/או המסמכים, כגון כרטיסי הטיסה, הדרכון וכו’, שבלעדיהם הוא עלול להפסיד חלק מהטיול. אם הוא לא יעשה כן, תחול האחריות הבלעדית לתוצאות אי עשיית הביטוח כאמור עליו בלבד וזאת על מנת לכסות את הנזקים אשר אינם כלולים באחריות המארגן עפ”י אמנות בין לאומיות והדין הכללי.
 • אנו מייעצים לנוסע לבחור בביטוח הרחב ביותר הכולל גם הוצאות רפואיות ואשפוז ונזקים עקיפים שעלולים להיגרם לנוסע במהלך הטיול עקב נסיבות שאינן בשליטתו ואינן בשליטת סוכנות הנסיעות.

 

דרכונים ואשרות כניסה למדינה זרה:

 • באחריות הלקוח להצטייד בדרכון ישראלי תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות וכן לציין בפני חברת “אלבר-טור בע”מ” אם ברשותו דרכון, שאינו ישראלי.
 • הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לדרכון שברשות הנוסע ודין המדינה העשוי להשתנות מעת לעת.
 • הטיפול בדרכון, אשרות כניסה וכיוצ”ב הינן באחריות הנוסע בלבד.
 • לקוחות המחזיקים בתעודת מעבר ישראלית חייבים להצטייד באשרת כניסה לכל מדינה אליה בכוונתם לנסוע אלא עם ברשותם דרכון נוסף (מדינה זרה) שאינו מצריך אשרת ליעד אליו הם נוסעים.
 • מודגש כי באחריות הלקוח לוודא, כי לא חלה עליו כל הגבלה ו/או מגבלה משפטית לצאת את גבולות הארץ, וכי דרכונו תקף וכי יש עימו את כל האישורים ואשרות הכניסה הנדרשים לצורך הנסיעה. בכל מקרה החברה אינה אחראית למצבו המשפטי ולמניעות מכל מן וסוג שהוא שחלות על הלקוח.
 • על פי הוראות משרד הפנים נוסעים המחזיקים בדרכונים ישראליים או בתעודות מעבר ישראליות, חייבים לצאת בעזרתם מהארץ, גם אם ברשותם דרכון שאינו ישראלי.
 • על בעלי דרכונים אירופאים – הנוסעים לארה”ב – חלה חובה להירשם 72 שעות מראש באתר של רשות ההגירה של ארה”ב. אי קיום הנוהל לא יהווה בסיס להחזר בגין כרטיס לא מנוצל.
 • בעלי תעודות מעבר(visa transit)- חייבים באשרת כניסה לכל יעד. באחריותו האישית של הנוסע לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן ירצה לבקר.
 • חובה על הנוסעים לציין אם הינם בעלי אזרחות ו/או נתינות זרה ו/או כפולה ו/או תעודת מעבר. על הנוסעים בעלי תעודות מעבר החובה לעדכן בהתאם את סוכני הנסיעות בחברה במעמד ביצוע ההזמנה.

 

 

 

טיסות:

 • טיסות עשויות להיות גם טיסות שכר ו/או טיסות סדירות, פרטיהן עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לדרישות חברות התעופה השונות אף לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדים, מסלולים ופרטי חב’ התעופה.
 • האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים אובדן/ עיכוב כבודה הינם, עפ”י כל דין, על חברת התעופה בהתאם לנסיבות. לתשומת לב הלקוח יש לבצע בדיקה בפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים בגב הכרטיס והם המחייבים את חב’ התעופה/ספקי השירותים.
 • באחריות הלקוח לוודא אם חלו שינויים בפרטי הטיסה הן על ידי בדיקה באתר רשות שדות התעופה והן על ידי בדיקה מול חברת התעופה בה הוא עתיד לטוס. יש להשאיר פרטי התקשרות לצורך עדכונך בשינויים, ככל שאלו ימסרו ע”י חב’ התעופה.
 • במקרה של כל בקשה ו/או דרישה מיוחדת של לקוח תועבר הבקשה לספקי השירותים השונים או לחברת התעופה, אולם לא תהיה מחייבת למילויה, אלא אם אושר לו בכתב כי בקשתו תבוצע.
 • כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות למזמין מפאת צרכיו הייחודים תבוצע בדיקה מול ספקי השירותים השונים או חברת התעופה האם ניתן לקיים בקשה זו ובהתאם תימסר הודעהבכתב בגין אותה דרישה למזמין טרם אישורה הסופי של ההזמנה.

 

 • ילדים– על הלקוח ליידע את סוכן הנסיעות המטפל האם המזמין מבקש לכלול ילדים בנסיעתו. ככל שקיימת הנחה היא תהיה כפופה לגיל כפי שיקבע על ידי “אלבר-טור בע”מ”
 •  

 

בתי מלון:

 • ייתכנו מקרים של תפוסת יתר, אשר בהם ייאלץ בית המלון בחו”ל לשנות את בית המלון המוזמן ו/או השירות המובטח. במקרה כזה, אחראי הגורם המספק את השירות להעביר את הנוסע למלון באותה רמה ו/או לספק שירות זהה לשירות שהובטח.
 • דרגות בתי המלון נקבעות באמצעות משרדי התיירות המקומיים בהתאם לכל מדינה ואינם ניתנים להשוואה במדינות שונות. פירוט הדירוג המופיע הינו בהתאם להצגת המוסדות באותה מדינה.
 • במקרה של בעיה יש לפנות לנציג המקומי ו/או ל“אלבר-טור בע”מ” ו/או לבית המלון. הזמנות מיוחדות ומוקדמות ו/או חלוקת חדרים מיוחדים מתבצעת לפי הקיים ותלויה בתפוסת החדרים באותו מועד. כמו כן, כל בקשה שכזו תועבר על ידי “אלבר-טור בע”מ” לידי המלון. בכל מקרה של בעיה ו/או תלונה תפעל “אלבר-טור בע”מ” בבקשה על פי הנהלים הנהוגים.
 • שיבוץ המזמין לחדר במלון מבוצע בפועל לפי שיקול דעתו הבלעדי של בית המלון, כפי שיקבע בזמן אמת. “אלבר-טור בע”מ” אינה יכולה להתחייב לחדר מסוג מסוים, באגף מסוים, במבנה מסוים או במיקום מסוים.
 • האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת המיזוג הינה באחריות המלון .
 • “אלבר-טור בע”מ” אינה יכולה להתחייב על סמיכות החדרים במקרה של הזמנת יותר מחדר אחד באותה הזמנה, אלא בהתאם להחלטת בתי המלון.
 • בכל מקרה של בקשה מיוחדת תדאג “אלבר-טור בע”מ” להעביר את הבקשה למלון, אולם לא תהווה זו התחייבות כלפי המזמין למילויה, אלא אם אושר לו בכתב. כל בקשה מיוחדת הנוגעת לצרכיו המיוחדים של המזמין תיבדק מראש על ידי ספק השירות המוזמן ובהתאם לאישורו תימסר למזמין הודעה על כך מראש, טרם אישורה הסופי.
 • כניסה לחדרים במלון הינה החל מהשעה 15:00 ויציאה מהם עד השעה 11:00 בצהריים.
 • כל אספקת שירות אשר אינה כלולה במחיר ההזמנה, לא תהווה התחייבות מצד “אלבר-טור בע”מ” לאספקת השירות ולמחיר שאינו כלול בו. מנין ימי חבילת נופש הוא לפי מספר הלילות בבית המלון הכלול בה, בלי כל קשר לזמן השהיה המלא בחו”ל בפועל, הנקבע בהתאם למועדי הטיסות הכלולות בחבילת הנופש.

 

 

 

 

 

 

               שירותי העברות

              שירות העברות משותף עם נוסעים נוספים  – שאטל

 • הסעה משותפת לנוסעים שטסים באותה טיסה ו/או נוחתים בשעה דומה. פיזור/איסוף בין בתי המלון או נקודות מרכזיות בהתאם לסוג השירות המבוקש. בנקודת האיסוף הנוסעים יתבקשו להמתין לכלל הנרשמים להסעה בטרם יציאה אל היעד. לאחר היציאה משדה התעופה או נקודת יעד שתקבע מראש יתבצע פיזור בין בתי המלון. מובהר בזאת כי ייתכן וההורדה שלא בסמוך לנקודת הירידה אלא במרחק הליכה סביר. בחזור אל שדה התעופה יתבצע איסוף מנקודות האיסוף בהתאם להנחיות שינתנו טרם היציאה.

שירות העברה פרטי עם נהג אישי

 • שירות אשר יסופק באופן פרטי ללא המתנה לנוסעים נוספים.

 

אישור הזמנה:

 • בעת ביצוע ההזמנה ועם השלמת התשלום ישלח אישור הזמנה. על המזמין לבדוק את מלוא הפרטים אשר מופיעים על גבי אישור ההזמנה ולוודא שהם נכונים. על המזמין האחריות המלאה לשים לב להנחיות המפגש בשדה התעופה ולהנחיות האיסוף בחזור כפי שמופיעים באישור ההזמנה.

 

ביטולים:

 • ביטול עסקה והחזרים, ככל שינתנו, יבוצעו ע”י פניה לבעלים בלבד. מדיניות ביטול עסקה והחזרים, יינתנו בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.

בקשות לביטול יתקבלו בכתב בלבד באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת      operation@elbartour.com

 

 • לוודא כי בקשת הביטול אושרה על ידי אלבר-טור בע”מ בדואר האלקטרוני. מובהר בזאת כי כל בקשת ביטול כפופה לקבלת אישור אלבר-טור בע”מ בדואר אלקטרוני.
 • במקרים מיוחדים בהם יוזמן שירות מיוחד עלולים להתקיים תנאי ביטול שונים. אלבר-טור בע”מ תעדכן את המזמין בעת ביצוע ההזמנה.

שינויים:

 • ניתן לבקש שינוי בהזמנה בכתב דרך הדואר האלקטרוני או באתר בציון מספר ההזמנה ופירוט הבקשה. צוות אלבר-טור בע”מ יעשה את המיטב על מנת לאשר את השינוי, מבלי שיהיה בכך כדי לחייב אותו לקבל את השינוי המדובר. שינוי ברגע האחרון יצריך אישור כתוב.

 

זמני המתנה:

 • בשדה התעופה -זמן המתנה של נהג הינו עד 60 דקות מרגע נחיתת הטיסה, בהתאם למידע המצוי ברשות אלבר-טור בע”מ. על מנת להבטיח את אספקת השירותים במועדם, אלבר-טור בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לשלוח נהג לאחר כ-30 דקות מרגע נחיתת הטיסה, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולנתונים המופיעים אצלה בנוגע לעומסים השונים בשדות התעופה ברחבי העולם.
 • במקרים בהם הינך מגיע במחלקת עסקים או ללא כבודה יש לציין זאת בהערות בעת ביצוע ההזמנה.
 • במקרים חריגים בהם חל עיכוב בביקורת הדרכונים או בקבלת הכבודה (אובדן כבודה) יש להודיע באופן מיידי ל אלבר-טור בע”מ

 

בחזור:

 • שאטל – יש להיות מוכנים בנקודת האיסוף כ-10 דקות לפני שעת האיסוף. לשאטל המשותף לוח זמנים רציף אשר כולל איסוף ממספר נקודות. השאטל לא יחכה לנוסעים אשר לא יהיו בנקודת האיסוף בזמן.
 • שירות פרטי – יש להיות בלובי המלון/נקודת האיסוף כ-10 דקות לפני שעת האיסוף. זמן המתנה של נהג לא יעלה על 10 דקות.

 

סיורי חוף

 • מחובתו של כל לקוח אשר נרשם לסיורי החוף השונים  ו/או כל הסיורים הפרטיים ו/או הסיורים הקבוצתיים המופעלים ע”י אלבר-טור בע”מ   להתייצב בזמן אשר  נקבע  איתם מראש בנקודת המפגש עם המדריכים ואו נהגים או נציגי החברה  לקוח שיגיע באיחור לאחר שהסיור יצא, כספו לא יוחזר !
 • נציגי החברה  לא ימתינו למאחרים  בחזרה מהסיור אל המלון או אל הנמל בתום הסיור.  החזרה  תהיה באחריותם הבלעדית של המאחרים ולא ינתן החזר  כספי בגין איחור זה !!
 • ישנם סיורי החוף או קטעים שאינם נגישים לבעלי מוגבלויות או מקשים על נוסעים אלו לעמוד בקצב הקבוצה, על נוסעים עם מוגבלויות הליכה או קשיים אחרים לתאם עם המדריך ולקבל אישורו לקחת חלק בסיורים אלו.
 • בימי סיורי החוף עלולים האוטובוסים להמתין מחוץ לשערי הנמל או במרחק מה מהרציף בו עוגנת האוניה (וזאת בגין החלטת רשויות הנמל ו/או האוניה) ותיתכן הליכה רגלית בהתאם לכך.
 • לו”ז סיורי החוף עשוי להשתנות בהתאם לתנאים שונים במקום ולהחלטות המדריך ובלבד שהדבר ישרת את טובת הקבוצה ורווחת הנוסעים.
 • נוסע העוזב את הקבוצה ומטייל באופן עצמאי באחריותו לשוב לאוניה כשעה וחצי לפני מועד ההפלגה. האוניה אינה מחכה למאחרים ואין לאלבר-טור בע”מ שום אחריות.

 

חיובים וביטולים:

 • מחובתו של כל לקוח להתעדכן בשיעור דמי הביטול בכל מוצר ו/או שירות בהתאם לתנאי הספק ו/או בהתאם לתנאים המפורטים מטה (ראה טבלת ביטולים).
 • חיוב כרטיס האשראי של המזמין במטבע חוץ יעשה לפי ערכו בשקלים בהתאם לשער העברות והמחאות גבוה של בנק ישראל במועד החיוב.
 • מחירי השירותים המוצעים ומספר המקומות הפנויים בהם נלקחים ישירות בזמן אמת מהספקים השונים, ומשתנים תכופות. מחיר ההזמנה הקובע הוא המחיר בעת ההזמנה, בכפוף לאישורה על ידי ספקי השירותים השונים. לידיעתכם – זיכויים יינתנו לפי שער המט”ח הרלוונטי לאותה עסקה.
 • על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה על ידי הספק. בהתאם לתעריפים של “אלבר-טור בע”מ” ו/או הספקים השונים, המשתנים בהתאם לכל מוצר.

ביטולים ושינויים:

 • כל הרוכש שירות רשאי לבטל את העסקה בהתאם לפרק ג’ להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א–1981 (להלן: “החוק“), וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר, ובתנאי שהביטול ייעשה לא יאוחר משבעה ימי עסקים לפני המועד שבו אמור השירות להינתן.
 • ביטול של העסקה יש לעשות בכתב, באמצעות הפקס או במסירה אישית ו/או בהודעה אלקטרונית לסוכן הנסיעות. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות ההזמנה או 100 שקלים חדשים לצרכן , לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי-התאמה בשירות כמשמעם בסעיף 14ה(א) לחוק, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול.
 • האמור לעניין הזכות לביטול, כאמור לעיל, עפ”י הוראות החוק לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד)(2) לחוק הגנת הצרכן, כלומר, כאשר המועד שנקבע למתן השירות (שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי) חל בתוך שבעה ימים – שאינם ימי מנוחה – ממועד ביצוע העסקה, יחולו דמי הביטול כפי שייקבעו על ידי חברות התעופה, המלונות, ספקי תיירות אחרים ו“אלבר-טור בע”מ”.
 • דין שינוי כדין ביטול –מחובת הלקוח להתעדכן בטבלת דמי הביטול מטה ו/או לחלופין בהתאם לתנאי ספק השירות.
 • כל בקשה לביטול הזמנה מחויבת בדרישת כתב עפ”י הדין ובנוסף מחובת המזמין לוודא כי התקבלה אצל סוכן המטפל.
 • לכל הזמנה שלא צוין לגביה דמי ביטול שלא בהתאם לחוק הגנת הצרכן ושלא ננקב מחיר הביטול, יהיו דמי הביטול בשיעור מלא (100%), וביטול הזמנה לא יקנה זכות להחזר כספי כלשהו, למעט מסי נמל והיטלי בטחון ששולמו בהזמנת כרטיסי טיסה.
 • כל דמי ביטול בהתאם להוראות פרק זה, למעט ביטול מכוח החוק, יחשבו כפיצוי מוסכם בהתאם להוראת סעיף 15 לחוק החוזים (תרופות), התשל”א-1971.
 • כל שינוי דינו כביטול למעט באם צוין אחרת על ידי “אלבר-טור בע”מ”, לאחר אישור הזמנה וביצועה כל שינוי מחויב בתשלום.
 • יצוין, כי אחריות לגבי הובלה אווירית מוסדרת באמנות השונות, על פי חוק שירותי חוק התובלה האווירית, התש”ם- 1980. זכותו של הנוסע לתבוע ישירות את ספקי השירותים כולם או חלקם בגין נזקים שנגרמו עקב מעשה מחדל של אותם ספקי השירותים.
 • סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל מקרה שתוגש תביעה נגד “אלבר-טור בע”מ” ו/או מי מטעמה וגם/או יחד צדדים שלישי, תהא לבתי המשפט ואך ורק לבית המשפט המוסמך לכך, באזורו מצוי הסניף של החברה.

התיישנות: 

 • בהתאם להוראת סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958 מוסכם על המזמין כי לא יהיה זכאי להגיש כנגד החברה ו/או מי מטעמה כל תביעה שהיא בקשר עם הזמנת השירותים שהוזמנו הימנה לאחר חלוף שנתיים ממועד ההזמנה.

 

 

 

 

 

דמי ביטול כלליים:

 

דמי ביטול מלונות וחבילות  נופש בישראל

 • ביטול עד 86 ימי עסקים לפני האירוח – 300 ₪  דמי ביטול
 • ביטול בין 85-70 ימי עסקים לפני האירוח 15% מערך העסקה
 • ביטול בין 69-50 ימי עסקים לפני האירוח 50% מערך העסקה
 • ביטול בין 49-22 ימי עסקים לפני האירוח 75% מערך העסקה
 • ביטול בין 21 ימי עסקים עד יום היציאה – 100% מערך העסקה
 • אי הגעה למלון תחויב ב – 100% מערך ההזמנה הכולל, או בהתאם למדיניות המלון.
 • בנוסף לדמי הביטול הנ”ל יגבו דמי טיפול בסך 100 ₪ לחדר.

 

תנאי ביטול לסיורי החוף:

מיום ההרשמה ו/או התשלום ועד  שבועיים לפני הסיור, ניתן לבטל את ההשתתפות בסיור ללא דמי ביטול.

מ14 יום ועד 7 ימים לפי הסיור – יחולו דמי ביטול של 50%

מ7 ימים ועד יום הסיור – יחולו 100% דמי ביטול .

דמי ביטול/שינוי לחבילת נופש לחו”ל עם טיסות שכר

 • דמי הביטול נקבעים על ידי הספקים השונים וחובה על כל לקוח להתעניין בשיעורם.

 

דמי ביטול חו”ל עפ”י מדיניות החברה כאשר המזמין לא עומד בתנאי חוק הגנת הצרכן, יהיו כדלקמן:

 • דמי רישום 500 ₪ לאדם לא יוחזרו למבטל ללא קשר לסיבת הביטול
 • ביטול עד 60 ימי עסקים לפני היציאה – 10% מערך העסקה
 • ביטול בין 60 עד 40 ימי עסקים לפני היציאה – 20% מערך העסקה
 • ביטול בין 40 ימי עסקים עד 30 ימי עסקים לפני היציאה– 40% מערך העסקה
 • ביטול בין 29 ימי עסקים עד 20 ימי עסקים לפני היציאה – 75% מערך העסקה
 • ביטול 19 ימי עסקים לפני היציאה 100% דמי ביטול
 • ביטול כרטיס טיסה הינו בהתאם לנוהלי חברת התעופה (מעבר לאמור לעיל).

מובהר כי אין באמור לעיל לפגוע בכל הוראה שבדין ו/או הוראות חוק ובפרט בחוק הגנת הצרכן. כמו כן, מומלץ לעיין בתקנון האתר.